Tämnarån som kanotled

Från styrgruppens sammanträde 15/10

Det ser ut som om representanter från Månkarbo IF kommer att ingå som fasta samarbetspartners i Styrgruppen och då med speciellt ansvar för sträckan Ubblixbo – Gryttjom.

Info-möte har hållits i Karlholm med intressenter kring projektet.

Möte med intresserad entreprenör med idéer kring etablering av kanotuthyrning, kioskrörelse, campingplats, mm vid ån har genomförts.

Vi gick igenom förslag till upprustning vad beträffar angöringsbryggor, rastplatser, toaletter samt grillplatser. Inför nästa möte ska en noggrann dokumentation av platser för bryggor göras för att fastställa införskaffande av rätt antal inför etablering under sommaren 2019.

Ett observandum till ansvarig myndighet i kommunen ska göras beträffande avloppsutsläpp i ån vid Strömsbergs bruk i syfte att få detta åtgärdat.

Kontakter med markägare runt ån kommer att tas.

Nästa sammanträde: må 26/11 kl 15.00.

Besiktning av Tämnarån som kanotled.

Sträcka: Strömsbergs bruk – Västland.

20180809.

Lars Nilsson o Rolf Lindberg.

 Hänvisningar till förstudiens karta.

 

  • Pkt 46. Upptagning: Badbryggan i Strömsbergs bruk. Brygga finns liksom rastplats m. bänkar och gräsplan.

Åtgärder: Skylt ”Upptagningsplats”; Bärväg kanot markeras (skyltar).

  • Pkt 48 (Gamla järnvägsbron). Iläggsplats.

Åtgärder: Brygga ordnas; Skylt ”Iläggsplats”; Ev. liten trappa anbringas; Gräs o sly röjes.

  • Pkt 51 (Tegelverksströmmen) o 52 (Braxenströmmen). Båda strömmarna svårpasserade (grunt strömmande vatten, stenig botten). Vadning med kanot möjlig.

Åtgärder: Varningsskyltar anbringas.

  • Pkt 55 (möjlig upptagningsplats).

Åtgärder: Brygga anläggs; Markröjning; Enkel rastplats (bord + fasta bänkar) anordnas; Skyltmarkering: ”Bärväg”

  • Punkt 56 (Bolstan); Upptagning strax efter träbron, östra stranden; brygga och skyltar ordnas. (Möjlighet att ställa bil en kort stund för av- och ilastning finns vid västra brofästet samt öster om bron på allmän mark). Därefter måste kanoten transporteras på allmän väg (hårt trafikerad på västra sidan, mindre trafik men ngt. längre sträcka på östra) till nästa sträcka Västland – Karlholm (skyltar).

 

 

 

Se bilder från förstudierna sommaren 2015 nedan.

Karta Tämnarån med bilder

 

 

Tämnarån som kommunikationsled – lite historik.

Kanske kan ån ”återupplivas” något genom vårt projekt och våra gemensamma insatser. Att ån historiskt sett haft stor betydelse som vattenled framgår av en del tidningsklipp, som I Helander gjort. De mesta är saxat ur tidningen ”Tierpsposten”.

Okt. 1890 – Man undersöker om ”kanalen” Strömsbergs bruk – Fors via sluss kan förlängas till Husbyborg. Därifrån skulle pråmarna dras till Ullfors på det s.k. spårvägssystemet.

Aug. 1895 – Tankar finns att göra ån farbar för ångbåtstrafik längre söderut till sjön Tämnaren. Båtar skulle då kunna gå ända till Östervåla och Harbo.

Febr. 1901 – Det föreligger stora problem med översvämmad mark höst och vår kring Tämnarån (”Tierpsån”) i området Fors – Strömsberg bruk. Flera hundra ha jord anses via vattenreglering kunna användas till jordbruksmark i stället för som nu enbart till obrukbart starrgräs.

Sept. 1907 – I en artikel om Strömsbergs bruk noteras att brukets ägare Wachtmeister inrättat ångbåtsfart med transport av malm, järn, virke, mm på ”Tierpsån”.

Juli 1908 – Nykterhetsorganisationer har firat midsommar i Strömsbergs bruk. Transport skedde på ån i lövad ångbåt och pråmar från Fors gård till bruket på greve Wachtmeisters bekostnad.

Jan.  1912 – Här dyker namnet ”Tämnarån”  upp för första gången i en tidningsartikel ”Sjöfarten på Tierpsslätten”. Ån beskrivs som ”seglingsled” och att flottningsd:o skall uppföras.

Febr. 1914 – Strandägare kring ån kallas till möte för diskussion/information ang. iordningsställande av flottled från Strömsbergs bruk till havet (Holmens bruk).

Vid en senare upptecknad levnadsbeskrivning: ”Sågverket i Strömsberg slukar massor av timmer, och efter vägarna gå långa rader av järn, trä- och kolforor. Det är åren före världskriget, de lyckligaste åren i vårt liv”.

1958 – En tidningsartikel med rubriken ”När Tierp var hamnstad”.
För 50 år sedan kunde man färdas med ångbåt från kajen i Tierp till Strömsberg och uppströms till Fors. Ångbåten hette Svane-Nisse och tidigare gått på Ångermanälven. Bruket köpte båten för bogsering av pråmar lastade med malm, tackjärn och kol. På söndagar kunde båten hyras för utflykter.
En annan ångbåt var ”Strömsberg”.

Dessutom finns ett antal tidningsartiklar om såväl järnvägs- som landtrafik, person- och varutransport samt postgång, mm. till och från bruket.