Tämnarån som kanotled

Från styrgruppens sammanträde 16/3

Arrangemangen vid Tolfta ser nu ut att vara klara.
”Extra” flytbrygga vid Gillberga ska ordnas via Kommitténs insatser.
Återstående grillplatser och rastbord kommer att levereras senast i början av april. Badet i Strömsbergs bruk kommer att utrustas med detta.
Info-skyltar om lämpliga landvägar mellan flytbryggorna kommer att anbringas inom kort.
Invigning av kanotleden kommer att ske lö 29 maj kl 12.00 – 15.00 med olika aktiviteter längs ån. Närmare info om detta lämnas senare.
Det kommer att bli möjligt för kanotpaddlare att t. ex. ladda mobiltelefoner utan kostnad vid kraftverken i Gryttjom och Strömsbergs bruk.
Projektet Kanotleden ska redovisas i sin helhet för medelsbeviljande myndighet 15/6.
Våra organisationer kommer att upprätta ett skötselkontrakt gällande leden med Tierps kommun.
Nästa styrgruppsmöte förläggs vid anläggningen i Tolfta.

Vårfloden och kanotleden

P. gr. a. höga vattenflöden och kraftig vårflod har två kanotbryggor på vår sträcka förflyttats ur sina ursprungliga lägen (gäller nedom kraftverket och i Bolstan). Vi kommer att åtgärda detta så snart väder och vattenflöde tillåter.

Om du skulle se några ”oegentligheter” med bryggor eller i övrigt med kanotleden mellan Strömsbergs bruk och Bolstan – var vänlig rapportera detta till tel. 070- 74 25 634.

 

Kanotledsprojektet kommer att avslutas under kommande sommar 2021. Vi planerar innan dess komplettera leden längs Tämnarån.
Badplatsen i Strömsbergs bruk ska utrustas med ett rejält rastbord i trä samt en ny grillplats.
Rastplatsen söder om bruket skall få ett rastbord.
Anläggningen i Tolfta kommer att vara utrustad med en enkel P-plats för bilar (”långtidsparkering” hänvisas till platsen vid Tolfta kyrka). Vid rastplatsen kommer att finnas två vindskydd med grillplats samt en toalett.
Bryggplatsen vid Gillberga förses med ytterligare en iläggningsbrygga söder om spången samt ett rastbord.
Ytterligare rastbord och grillplatser placeras ut vid några platser söder om Tierp.
Informationsmaterial i form av kartor, broschyrer samt tavlor/vägvisare både fysiskt och digitalt kommer att ordnas.
Vi hoppas kunna ha en festlig invigning av kanotleden lö 29 maj.

 Nu har alla kanotister – åtminstone deras flytetyg – gått i vinteride.

TACK för en fin paddlingssäsong!

 

Från styrgruppens möte 11/11

Vid video- och telekonferensen konstaterades följande:

Vi har fortfarande några detaljer att ordna längs kanotleden. De får anstå till våren 2021, då vi fått förlängd tid för att avsluta projektet. En del av arrangemangen vid rastplatsen i Tolfta kommer att var på plats inom kort.

Vi har fått ihop drygt 1600 ideellt arbetad tid, vilket är mer än vad projektet har krävt. Ett stort tack till alla som deltagit uttrycktes. Vi hoppas att till våren kunna bjuda på lite festligheter som tack.

Det ser ut att vara lite pengar ”över” i projektet. Om så blir fallet vid sluträkning, önskar vi ett gediget rastbord till brygg-/badplatsen i Strömsbergs bruk samt liknande vid rastplatsen vid ån söder om bruket.

Vi började planera för en invigningsdag i maj 2021 för projektet med aktiviteter efter hela åsträckan. Vi efterlyser föreningars och organisationers medverkan! Hör av er!

Nästa möte blir i slutet av februari 2021.

Gå in digitalt på NATURKARTAN (Upplandsstiftelsen) för att få mera information om Tämnarån som kanotled.

Sista bryggan ilagd!

I och med att denna brygga vid Braxenströmmen lagts i är nu delsträckan/kanotleden Strömsbergs bruk – Bolstan klar.

 

Bryggorna i Tämnarån kommer snart att var på plats. För Kommitténs del lades i veckan i två bryggor i Vad samt ”slutbryggan” i Bolstan. Bryggan nedom kraftverket är sedan tidigare i-lagd. Badbryggan kommer att sjösättas inför badsäsongen. Så fort vi fått klart med strandskyddet, lägger vi också i de sista två bryggorna vid Braxen- och Tegelbruksströmmarna. Så fort vi fått klart med strandskyddet, lägger vi också i de sista två bryggorna vid Braxen- och Tegelbruksströmmarna.

 

 


Fösta bryggan ilagd

Repr. från Marinbastun demonstrerade iläggning av bryggor för kanotleden på Tämnarån inför ett 10-tal medarbetare i projektet.
Nu är alltså första bryggan med landgång på plats nedom Dammen i Ullfors. Så återstår ”bara” 18 ytterligare bryggor att lägga i.
För vår del i Strömsbergs bruk ska 6 bryggor sjösättas. Vi räknar med, att detta ska ske under maj månad. Ett antal rastplatser kommer också iordningsställas.
På vår sträcka fram till Bolstan finns inga rastplatser, men fikastunder kan naturligtvis avnjutas vid bryggorna.

 


Intressanta lämningar kring Tämnarån

På paddlingssträckan Strömsbergs bruk – Västland – liksom på en del andra etapper – måste vissa partier passeras landvägen. Vi undersöker intressanta ev. historiska lämningar, naturvärden och annat som kan locka till besök under ”landvandringen” med kanoten och göra arrangemang kring dessa.

Har du tips om detta – hör av dig till Samarbetskommittén!

Kanske en röjning kring och upprustning av denna gamla tegelbruksugn belägen invid åstranden vore möjlig och då kunna vara intressant att bese vid färden på vatten eller till lands.

 

 

Kanotled delsträcka Strömsbergs bruk – Västland.

 

1

2

3

4

5

6

 

Text till bilderna ovan:

  1. Efter ilägg av kanoten under gamla järnvägsbron – en ganska lugn paddling norrut.

2 o 3. Här väntar Tegelverks- och Braxenströmmarna! Den djärve paddlaren tar sig kanske igenom. För andra finns bryggor på ömse sidor strömmarna för att ta upp kanoten och passera landvägen.

  1. En del växtlighet måste röjas för att göra framkomlighet vis paddling möjlig.

 

  1. Vid Bolstabron anläggs en upptagningsbrygga och man får ta sig landvägen förbi kraftverket i Västland – 6.

 

Se bilder från förstudierna sommaren 2015 nedan.

Karta Tämnarån med bilder

 

 

Tämnarån som kommunikationsled – lite historik.

Kanske kan ån ”återupplivas” något genom vårt projekt och våra gemensamma insatser. Att ån historiskt sett haft stor betydelse som vattenled framgår av en del tidningsklipp, som I Helander gjort. De mesta är saxat ur tidningen ”Tierpsposten”.

Okt. 1890 – Man undersöker om ”kanalen” Strömsbergs bruk – Fors via sluss kan förlängas till Husbyborg. Därifrån skulle pråmarna dras till Ullfors på det s.k. spårvägssystemet.

Aug. 1895 – Tankar finns att göra ån farbar för ångbåtstrafik längre söderut till sjön Tämnaren. Båtar skulle då kunna gå ända till Östervåla och Harbo.

Febr. 1901 – Det föreligger stora problem med översvämmad mark höst och vår kring Tämnarån (”Tierpsån”) i området Fors – Strömsberg bruk. Flera hundra ha jord anses via vattenreglering kunna användas till jordbruksmark i stället för som nu enbart till obrukbart starrgräs.

Sept. 1907 – I en artikel om Strömsbergs bruk noteras att brukets ägare Wachtmeister inrättat ångbåtsfart med transport av malm, järn, virke, mm på ”Tierpsån”.

Juli 1908 – Nykterhetsorganisationer har firat midsommar i Strömsbergs bruk. Transport skedde på ån i lövad ångbåt och pråmar från Fors gård till bruket på greve Wachtmeisters bekostnad.

Jan.  1912 – Här dyker namnet ”Tämnarån”  upp för första gången i en tidningsartikel ”Sjöfarten på Tierpsslätten”. Ån beskrivs som ”seglingsled” och att flottningsd:o skall uppföras.

Febr. 1914 – Strandägare kring ån kallas till möte för diskussion/information ang. iordningsställande av flottled från Strömsbergs bruk till havet (Holmens bruk).

Vid en senare upptecknad levnadsbeskrivning: ”Sågverket i Strömsberg slukar massor av timmer, och efter vägarna gå långa rader av järn, trä- och kolforor. Det är åren före världskriget, de lyckligaste åren i vårt liv”.

1958 – En tidningsartikel med rubriken ”När Tierp var hamnstad”.
För 50 år sedan kunde man färdas med ångbåt från kajen i Tierp till Strömsberg och uppströms till Fors. Ångbåten hette Svane-Nisse och tidigare gått på Ångermanälven. Bruket köpte båten för bogsering av pråmar lastade med malm, tackjärn och kol. På söndagar kunde båten hyras för utflykter.
En annan ångbåt var ”Strömsberg”.

Dessutom finns ett antal tidningsartiklar om såväl järnvägs- som landtrafik, person- och varutransport samt postgång, mm. till och från bruket.