Möten/protokoll

Från mötet 27/5.

Det finns en risk att årets ”Kulturarvstrappa” inte kommer att kunna genomföras. ”Våra” elever i åk 8 erbjuds i så fall att se filmen ”Bruksvandring med Magnus Blanck”.

Informerades och planerades vidare kring Tämnarån som kanotled. 3 bryggor på vår delsträcka kommer att läggas i denna vecka. Frågan om sopkärl vid bryggorna diskuterades.

Vi föreslog ett samarbete mellan Kommittén och Strömsbergs Café då det gäller uthyrning av kanoter. Vi får kompletterande flytvästar från kommunen.

Angående evenemangen 2020 beslutades följande:

Öppet bruk 13/6 och 11/7: endast öppet i masugn och smedja.

Guidning 11/7 och 8/8: inställs!

Strömsbergsdagen 15/8: inställs!

Kolmilan kommer att tändas ”som vanligt” 14/8 och aktiviteter där för att framställa träkol kommer att genomföras.

Årets utställningar ”Fiskvandring i Tämnarån” samt ”Strömsbergs bruk då och nu” öppnas 13/6.

Ny broschyr om Strömsbergs bruk med text på svenska och engelska kommer att tryckas och ges ut

Från Upplands museum har inkommit materiel kring det gamla tegelbruket i Strömsbergs bruk. Vi arbetar vidare med ärendet för att undersöka om ekonomiskt bidrag kan erhållas för ett bevarande av bruksbyggnaden och om Hällefors Skog ger oss tillstånd att i så fall genomföra projektet.

Det finns kunniga och intressanta personer med god kännedom om Strömsbergs bruk ”då och nu”, som är villiga att medverka i kommunens berättarkväll i ämnet. Vi arbetar vidare med frågan.

Det framkom idéer om att anlägga utegym, mountainbike-bana och paddeld:o (OBS har inget med kanotleden att göra!) i bruket. Vi fortsätter att utveckla de båda förstnämnda projekten.

Nästa möte: 25/6 kl 17.00.